VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

D1 SHARED OFFICE

Užívateľ prostredníctvom webového formulára uzatvára Zmluvu o využívaní zdieľaného priestoru a služieb D1 SHARED OFFICE v priestoroch D1 CENTER na Diaľničnej cesta 22B v Senci (ďalej v texte aj ako „ objekt“) so spoločnosťou IPEC (l), spol. s r.o. ,IČO:47 682 892,DIČ: 2022500447,IČ DPH: SK202250447, Sídlo: Diaľničná cesta 22B, Senec 903 01,Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl.č. 97494/B na strane druhej ako prevádzkovateľom.

Vyplnením objednávky na poskytnutie služby súhlasí s tým, že sa právny vzťah riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.       DEFINÍCIA POJMOV

V týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej v texte aj ako „VOP“) budú mať nižšie uvedené výrazy nasledujúci význam, ak nebude ďalej výslovne uvedené inak:

Pod pojmom „cenník D1 SHARED OFFICE“ sa rozumie cenník využívania priestoru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a je zverejnený na internetovej stránke www.D1sharedoffice.sk .

Pod pojmom „užívateľ“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby D1 SHARED OFFICE v zmysle zvolenej ponuky a ktorej fakturačné údaje sú použité pre fakturáciu zvolenej služby. Užívateľ sa stáva odberateľom prevádzkovateľa a kliknutím na objednávku služieb prostredníctvom formulára (Rezervácia/Objednávka s povinnosťou platby), dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o využívaní zdieľaného priestoru a služieb D1 SHARED OFFICE.

Dodávka a obsah služieb (ako záväzkový vzťah) sa spravuje týmito VOP, Prevádzkovým poriadkom objektu , pravidlami služby D1 SHARED OFFICE, cenníkom D1 SHARED OFFICE, resp. špecifikáciou individuálne objednanej služby.

2.       VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ sa o.i. zaoberá sa prevádzkovaním konceptu D1 SHARED OFFICE, ktorý je založený na poskytovaní služieb spojených s využívaním spoločného pracovného priestoru, konferenčných miestností, kancelárskych priestorov, zasadacích miestností. objektu, za účelom vytvorenia pracovného a sociálneho priestoru pre stretávanie sa, inovácie a rozvoj podnikania.

Koncept D1 SHARED OFFICE je pracovný a sociálny priestor, ktorý umožňuje užívateľom používať pracovné miesto v spoločnej zdieľanej kancelárií s inými užívateľmi, realizovať svoje nápady, stretávať sa a pracovať.

D1 SHARED OFFICE združuje výhody plnohodnotne vybavenej kancelárie a zasadacej miestnosti.

Prevádzkovateľ v rámci služieb D1 SHARED OFFICE poskytuje

(a)              prenájom pracovného priestoru (miesta), čím sa rozumie pracovný stôl v určenom open space a skrinka k dispozícii na vyžiadanie;
(b)              služby co-workingového centra – využívanie kancelárskych služieb, hmotného aj nehmotného majetku na základe ponuky prevádzkovateľa a individuálne zvolenej ponuky;
(c)              prenájom zasadacej miestnosti;
(d)              prídavné služby – možnosť využitia prístupu k vysokorýchlostnému W-LAN internetu šíreného prostredníctvom WI- FI, možnosť užívania toaliet určených pre verejnosť, parkovanie a pod.
(e)              iné osobitné služby

3.       POSKYTOVANIE SLUŽIEB V D1 SHARED OFFICE

3.1      Prístup do D1 SHARED OFFICE pre užívateľov

Pracovný priestor v D1 SHARED OFFICE je možné využívať v pondelok až piatok počas otváracej doby v čase 8:30 – 18:30 hod., ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

Prevádzkovateľ umožní užívateľovi (so zaplatenou úhradou) prístup do D1 SHARED OFFICE a prípadne poskytne iné  služby, podľa zvolenej ponuky a dohody strán.

Užívateľ má v rámci prístupu do D1 SHARED OFFICE možnosť využívať služby a priestory objektu za podmienok stanovených nižšie. Využitie prístupu do priestorov D1 SHARED OFFICE za účelom, ktorý by bol v rozpore s princípmi konceptu D1 SHARED OFFICE, predstavuje podstatné porušenie VOP a Zmluvy, z ktorých môže prevádzkovateľ vyvodiť právne následky voči užívateľovi.

3.2      Ponuky služieb

Užívateľ realizuje svoje práva najmä využívaním pracovného miesta v D1 SHARED OFFICE v rozsahu podľa ním aktuálne zvolenej ponuky služieb poskytovaných prevádzkovateľom:

 1. 4 hodiny-pracovné miesto v určenom open space so skrinkou;
 2. 10 hodín / 1 deň – pracovné miesto v určenom open space so skrinkou;
 3. 1 hod./ 3 hod. alebo 1 deň využitia zasadacej miestnosti D1 meeting room ;
 4. možnosť využitia co- workingových služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 5. možnosť dojednania osobitných doplnkových a prídavných služieb z ponuky prevádzkovateľa, po dohode

Prevádzkovateľ vie poskytnúť v rámci jednotlivých ponúk  služieb užívateľom výhody, medzi ktoré patria napríklad: zvýhodnené ceny pri dlhodobom prenájme a prenájme zasadacej miestností, pravidelné novinky D1 SHARED OFFICE zasielané e-mailom.

O konkrétnych výhodách bude užívateľ informovaný prevádzkovateľom v rámci noviniek  na webe.

 • Detaily jednotlivých ponúk a cenník
 1. Produkt Pracovné miesto na 4 hodiny

Cena:         9 Eur s DPH

Služby:

 • vstup a možnosť využívať open space v rámci jedného dňa na 4 hodiny
 • pracovný stôl so zásuvkou a stolička
 • skrinka na požiadanie
 • elektrická energia, free wifi (užívateľ je oprávnený využívať prístup k internetu a korektným spôsobom neobmedzujúcim iných užívateľov D1 SHARED OFFICE)
 • využívanie multifunkčného zariadenia bez osobitného spoplatnenia (tlač, kopírovanie, scanovanie v primeranom množstve)
 • pitný režim a káva zdarma
 • používanie toaliet určených pre verejnosť
 • parkovanie zdarma

 

 1. Produkt Pracovné miesto na 1 deň (10 hodín)

Cena:         13,50 Eur s DPH

Služby:

 • vstup a možnosť využívať open space v rámci jedného dňa na 4 hodiny
 • pracovný stôl so zásuvkou a stolička
 • skrinka na požiadanie
 • elektrická energia, free wifi (užívateľ je oprávnený využívať prístup k internetu a korektným spôsobom neobmedzujúcim iných užívateľov D1 SHARED OFFICE)
 • využívanie multifunkčného zariadenia bez osobnitného spoplatnenia (tlač, kopírovanie, scanovanie v primeranom množstve)
 • pitný režim a káva zdarma
 • používanie toaliet určených pre verejnosť
 • parkovanie zdarma

 

 1. Prenájom pracovného priestoru (miesta) dlhodobo / 1 mesiac

Cena:         132 Eur s DPH

Služby:

 • vstup a možnosť využívať open space a spoločné priestory D1 SHARED OFFICE na vopred dohodnutý počet hodín mesačne v dojednanom termíne
 • spolupráca sprevádzkovateľom D1 SHARED OFFICE
 • zvýhodnená cena na zasadaciu miestnosť
 • možnosť usporiadavať eventy v priestoroch D1 EXPO – po dohode sprevádzkovateľom D1 SHARED OFFICE podľa kapacitných možností a aktuálneho kalendára
 • pracovný stôl so zásuvkou a stolička
 • skrinka na požiadanie
 • elektrická energia, free wifi (užívateľ je oprávnený využívať prístup k internetu a korektným spôsobom neobmedzujúcim iných užívateľov D1 SHARED OFFICE)
 • využívanie multifunkčného zariadenia bez osobitného spoplatnenia (tlač, kopírovanie, scanovanie v primeranom množstve)
 • možnosť prenajatia IT techniky a vybavenia
 • pitný režim a káva zdarma
 • používanie toaliet určených pre verejnosť
 • parkovanie zdarma

 

 1. Prenájom zasadacej miestnosti určenej pre 2 – 14 osôb:

Cena:

1 hod. cena: 36 Eur s  DPH

3 hod. cena: 72 Eur s  DPH

1 deň cena: 240 Eur s DPH

dlhodobý alebo pravidelný prenájom cena:individuálna zvýhodnená cenová ponuka

Služby:

 • vstup a možnosť využívať určenú zasadaciu miestnosť a spoločné priestory D1 SHARED OFFICE na vopred dohodnutý počet hodín v dojednanom termíne
 • elektrická energia, free wifi (užívateľ je oprávnený využívať prístup k internetu a korektným spôsobom neobmedzujúcim iných užívateľov D1 SHARED OFFICE)
 • používanie interaktívnej obrazovky (surface hub)
 • využívanie multifunkčného zariadenia bez osobnitného spoplatnenia (tlač, kopírovanie, scanovaniev primeranom množstve
 • používanie toaliet určených pre verejnosť
 • parkovanie zdarma

4.       OBJEDNÁVKA SLUŽIEB V D1 SHARED OFFICE a jej ZRUŠENIE

4.1      Objednávka

Kliknutím na objednávku služieb prostredníctvom formulára Rezervácia/Objednávka s povinnosťou platby na internetovej stránke www.D1sharedoffice.sk dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o využívaní zdieľaného priestoru a služieb D1 SHARED OFFICE.

Prevádzkovateľ prijme alebo odmietne objednávku užívateľa podľa aktuálnych kapacitných možností a vyťaženosti priestorov D1 SHARED OFFICE.. Za prijatú objednávku sa považuje objednávka ktorá je písomne potvrdená zo strany prevádzkovateľa najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po obdržaní objednávky a to potvrdzujúcim mailom (objednávky je možné doručiť len v pracovné dni) .

4.2.     Zrušenie objednávky/ Odstúpenie od zmluvy

Objednávka užívateľa je záväzná a výška úhrady zodpovedá rozsahu poskytnutých služieb podľa aktuálneho cenníka D1 SHARED OFFICE.

Užívateľ môže objednávku bezplatne zrušiť najneskôr 24 hodín pred požadovaným termínom rezervácie vopred e – mailom na rezervacia@d1sharedoffice.sk alebo telefonicky na +421 2 40 100 200.

V prípade, ak užívateľ z akéhokoľvek dôvodu zruší objednávku menej ako 1 pracovný deň pred požadovaným termínom rezervácie, prevádzkovateľ má nárok na storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy objednávky.

5.       FAKTURÁCIA A ÚHRADY CIEN

Užívateľ si môže zvoliť službu z ponuky v rámci webového formulára na webe www.D1sharedoffice.sk  .

Zvolenej ponuke zodpovedá cena podľa cenníka. Cena ďalších doplnkových služieb a cena za prístup do D1 SHARED OFFICE nad rámec zvolenej ponuky budú dojednané osobitne (e – mailom).

Počet nevyčerpaných hodín sa neprenáša.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ceny za služby a produkty uvedené v cenníku D1 SHARED OFFICE. Prevádzkovateľ zverejní nový cenník na webe www.D1sharedoffice.sk .

Prevádzkovateľ umožní užívateľovi po zvolení ponuky platbu na účet prevádzkovateľa

 1. prevodom na účet číslo: SK70 0200 0000 0035 3619 9453 vedený vo VUB banke, pričom číslo faktúry sa použije ako variabilný symbol ; pričom platba musí byť pripísaná na účet prevádzkovateľa pred začatím využívania služieb  alebo
 2. inkasom prevádzkovateľa z účtu alebo karty užívateľa
 3. Po osobitnej dohode je platba je možná aj priamo na mieste – v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii D1 CENTER.

V prípade, ak užívateľ využíva doplnkové služby D1 SHARED OFFICE nad rámec služieb poskytovaných na základe zvolenej ponuky, zaplatí užívateľ za tieto služby na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom po dodaní služby (po skončení využitia služby užívateľom). Splatnosť takejto faktúry je 3 dní od jej vystavenia.

Prevádzkovateľ vystaví k prijatej platbe daňový doklad v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z..

6.       OSOBITNÉ  SLUŽBY V D1 SHARED OFFICE

6.1.     Umiestnenie sídla spoločnosti

Po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa je možnosť požiadať prevádzkovateľa o UMIESTNENIE SVOJHO MIESTA PODNIKANIA / SÍDLA ZAPISOVANÉHO DO OBCHODNÉHO REGISTRA, ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA V PRIESTOROCH OBJEKTU. Umiestnenie sídla užívateľa do objektu je viazané na kapacitné možnosti objektu a je viazané na predchádzajúce rozhodnutie prevádzkovateľa a upravené samostatnou zmluvou a zábezpekou.

Cena za túto službu bude stanovená podľa aktuálneho cenníka D1 SHARED OFFICE.

V prípade dohody o umiestnení sídla dodá prevádzkovateľ užívateľovi súhlas s umiestnením sídla vo forme písomného dokumentu pre potreby zápisu sídla do príslušných registrov.

Trvanie súhlasu je obmedzené podľa potvrdenia a po skončení súhlasu je užívateľ povinný vymazať adresu objektu ako sídlo/ miesto podnikania z príslušného registra a prevádzkovateľ bude informovať príslušný register o zániku súhlasu.

6.2.     Prístup k osobitnému  internetu

Nadštandardné potreby nad rámec bežného používania W- LAN a Wi-Fi je užívateľ povinný dojednať s prevádzkovateľom D1 SHARED OFFICE individuálne. Vzájomnú dohodu o nadštandardnom využívaní W- LAN a Wi-Fi uzatvoria zmluvné strany v písomnej dohode, predmetom ktorej bude úprava vzájomných práv a povinností individuálne dohodnutých nad rámec týchto VOP.

6.3.     Poskytnutie skrinky

Užívateľ sa zaväzuje pri vstupe do priestorov objektu  poskytnúť údaje vyžadovanej súkromnou bezpečnostnou službou.

Ako zálohu za kľúčik od skrinky a pracovné miesto, poskytne užívateľ depozit vo výške 50,- EUR.

6.4.      Iné ostatné služby

Prevádzkovateľ sa môže s užívateľom dohodnúť na poskytnutí iných ostatných služieb neuvedených v týchto VOP. Prípadná úhrada za iné ostatné služby podľa predchádzajúcej vety sa bude riadiť aktuálnym cenníkom D1 SHARED OFFICE, prípadne osobitnou vzájomnou písomnou dohodou o cene za poskytnuté služby.

7.       PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

V súlade s princípmi konceptu D1 SHARED OFFICE a za účelom umožnenia riadneho poskytovania služieb zo strany prevádzkovateľa, užívateľ je povinný najmä:

 • poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie nevyhnutné pre náležité poskytovanie služieb,
 • zaistiť si všetky nevyhnutné povolenia a súhlasy orgánov štátnej správy či samosprávy, ktoré môžu byť nevyhnutné na splnenie požiadaviek stanovených právnymi predpismi v súvislosti so všetkými aktivitami užívateľa realizovanými v rámci D1 SHARED OFFICE,
 • dodržiavať pravidlá správania sa stanovené v Prevádzkovom poriadku objektu,
 • zdržať sa akéhokoľvek využívania prístupu do D1 SHARED OFFICE, ktorý by narúšal alebo mohol narúšať činnosť ostatných užívateľov alebo by bol v priamom rozpore s princípmi konceptu D1 SHARED OFFICE,
 • informovať prevádzkovateľa o akýchkoľvek skutočnostiach na strane užívateľa, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na záväzky z týchto VOP a na plynulé fungovanie konceptu D1 SHARED OFFICE,
 • riadne a včas uhradiť všetky svoje peňažné záväzky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z objednávok služieb,
 • primerane chrániť svoje osobné veci v priestoroch D1 SHARED OFFICE,
 • počínať si tak, aby nevznikla škoda na zdraví alebo na majetku prevádzkovateľa alebo tretích osôb, najmä bezodkladne informovať prevádzkovateľa o prípadných hroziacich škodách a v neodkladnom prípade proti hroziacej škode zakročiť.

Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú utrpí prevádzkovateľ, vlastník objektu, alebo tretie osoby v dôsledku porušenia povinností užívateľa, ako aj ostatných zákonných povinností.

V prípade ak si užívateľ služby ponechá svoje veci odložené v priestoroch D1 SHARED OFFICE, koná tak na vlastné nebezpečie, priestory D1 SHARED OFFICE nie sú určené na odkladanie vecí pre užívateľov služby ani pre ich návštevníkov; súčasťou poskytovaných služieb nie je poistenie vecí užívateľa ani tretích osôb.

Všetky veci užívateľom ponechané v priestoroch objektu budú v prípade ich nájdenia uložené na recepcii objektu  po dobu 3 pracovných dní ; po uplynutí tejto lehoty platí, že             všetky užívateľom včas neodstránené veci nachádzajúce sa v D1 SHARED OFFICE alebo v objekte sa stanú zaplatením 1,- Eur (slovom: jedno Eur) na účet užívateľa titulom kúpy majetkom prevádzkovateľa.

8.       NÁHRADA ŠKODY

Užívateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi majetkovú ujmu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia povinností užívateľa vyplývajúcich z VOP a objednávky, najmä v dôsledku využívania prístupu do D1 SHARED OFFICE za účelom, ktorý by bol v priamom rozpore s princípmi konceptu D1 SHARED OFFICE alebo v dôsledku hrubého porušenia Prevádzkového poriadku objektu (náhradu škody vr. ušlého zisku a poškodenia dobrého mena, r, prísl. výdavkov s tým spojených).

Užívateľ berie výslovne na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za:

 • škodu spôsobenú užívateľovi konaním tretích strán, najmä konaním ostatných užívateľov v D1 SHARED OFFICE,
 • konanie tretích strán, ktoré znemožní, alebo spôsobí omeškanie s poskytovaním služieb užívateľovi, najmä nedodržanie zmluvných povinností externých dodávateľov (napr. výpadok internetu, elektriny, vody a pod.), ak prevádzkovateľ s prihliadnutím k okolnostiam jednotlivého prípadu uskutočnil všetky potrebné opatrenia k odvráteniu škody alebo k jej zmierneniu,
 • stratu alebo zničenie vecí užívateľa, ktoré neboli odložené na mieste k tomu určenému a boli vnesené do priestorov D1 SHARED OFFICE,
 • stratu výnosov, obchodných príležitostí, zisku, ani inej súvisiacej škody, či straty vzniknutej konaním užívateľa v priestore D1 SHARED OFFICE alebo vzniknutej nedostupnosťou služieb prevádzkovateľa v D1 SHARED OFFICE, z kapacitných, či akýchkoľvek iných dôvodov.
 • zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu spôsobenú porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu je obmedzená len na priamu škodu užívateľa, a to len do výšky ceny za službu, ktorá bola predmetom dodávky, ohľadom ktorej vznikla škoda (limitácia náhrady škody). Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za ušlý zisk, za nepriamu škodu, prípadne za následnú škodu.

9.       TRVANIE SLUŽBY 

Zmluva na poskytnutie služby vznikne prijatím objednávky zo strany prevádzkovateľa a trvá na dobu objednanú a potvrdenú prevádzkovateľom.

Predčasne môže prevádzkovateľ odstúpiť od poskytovania služieb a znemožniť prístup užívateľa do D1 SHARED OFFICE v prípade porušenia záväzkov určených týmito VOP; najmä tým, že:

 • je v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov,
 • svojím konaním a správaním poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa a konceptu D1 SHARED OFFICE,
 • svojím konaním a správaním porušuje Prevádzkový poriadok objektu a pravidlá služby D1 SHARED OFFICE alebo
 • využíva prístup do D1 SHARED OFFICE v rozpore so zmyslom a účelom konceptu D1 SHARED OFFICE.

Predčasným ukončením účinnosti Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy, ktoré s ohľadom na svoj obsah alebo charakter majú zostať v platnosti medzi Zmluvnými stranami i po ukončení účinnosti Zmluvy. 

10.     POSTÚPENIE, ZÁPOČET

Užívateľ nie  je oprávnený postúpiť svoje práva a záväzky vyplývajúce z potvrdenej objednávky na tretiu osobu,  iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Užívateľ nie  je oprávnený započítať akékoľvek pohľadávky voči prevádzkovateľovi D1 SHARED OFFICE bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa D1 SHARED OFFICE.

11.     OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Všetky informácie, údaje a iné skutočnosti, ktoré budú poskytnuté či oznámené druhej strane alebo ktoré druhá strana získa v súvislosti s využívaním služieb D1 SHARED OFFICE, sa považujú za prísne dôverné informácie.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať tieto informácie, údaje a skutočnosti v tajnosti, nesprístupniť ich tretej osobe, nevyužiť ich v rozpore s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, a nevyužiť ich pre seba ani pre iného s výnimkou prípadu, ak druhá strana udelí k takému sprístupneniu či použitiu svoj predchádzajúci písomný súhlas a s výnimkou prípadu, kedy tak stanoví právny predpis alebo rozhodnutie príslušného súdu, alebo ide o poskytnutie informácii právnym a ekonomickým poradcom Zmluvných strán. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo poškodenej strany uplatniť u druhej Zmluvnej strany nárok na náhradu preukázateľne spôsobenej škody.

12.     SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ zadaním objednávky služieb / registráciou na stránky www.d1sharedoffice.sk  môže poskytovať prevádzkovateľovi aj osobné údaje ( zmluvné údaje, ak je fyzickou osobou, alebo kontaktné údaje napr. na svojich zamestnancov).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú fyzickými osobami (v tomto článku ďalej len „dotknutá osoba“).

Dotknuté osoby môžu v otázkach spracúvania svojich osobných údajov kontaktovať prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese [rezervacia@d1sharedoffice.sk].

Prevádzkovateľ bude spracúvať identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb získané prevádzkovateľom pri plnení záväzkov z týchto VOP či zmlúv uzatvorených z týchto VOP.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:

 1. plnenia zmluvy či zmlúv uzatvorených s dotknutou osobou, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46/ES („GDPR”);
 2. dodržania právnej povinnosti prevádzkovateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť prevádzkovateľa uchovávať účtovné a daňové doklady);
 3. určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a
 4. priameho marketingu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracúvané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania. S ohľadom na vyššie uvedené:

 1. na účel podľa písm. a. vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy. Tým nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracúvať (v nevyhnutnom rozsahu) na účel podľa ods. písm. b., c. a/alebo d. vyššie;
 2. na účel podľa písm. b. vyššie budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti prevádzkovateľa;
 3. na účel podľa ods. písm. c. vyššie budú osobné údaje spracúvané do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov z VOP / zmluvy. V prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracúvania osobných údajov na účel podľa písm. c. vyššie pred skončením takéhoto konania;
 4. na účely priameho marketingu podľa písm. c. vyššie budú osobné údaje spracúvané do doby, než dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním.

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracúvania ako sú uvedené vyššie, budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracúvania, anonymizované či zlikvidované (skartovaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby).

Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príslušným orgánom verejnej moci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V rámci spracovania záväzkov z VOP môže poskytnúť prevádzkovateľ osobné údaje iným osobám zabezpečujúcim plnenia záväzkov z VOP/zmluvy.

Vyššie uvedení príjemcovia spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako samostatní prevádzkovatelia. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje svojim sprostredkovateľom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť ďalej zdieľané v rámci skupiny prevádzkovateľa pre vnútorné administratívne účely.

V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby osobitné práva, vrátane práva na informácie, práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), poprípade obmedzenie spracúvania (za podmienok čl. 18 GDPR). Dotknutá osoba má ďalej právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (za podmienok čl. 21 GDPR) a právo na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť dotknutej osoby vyhodnotená ako oprávnená, Prevádzkovateľ prijme opatrenia na odstránenie závadného stavu. Tým nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk) alebo domáhať sa súdnej ochrany.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zmluvným požiadavkou (ide o zmluvné / kontaktné údaje druhej zmluvnej strany – najmä v rozsahu potrebnom na plnenie záväzkov a kontakt – meno, priezvisko, tel. č., e mail).

K spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb dochádza výlučne v rámci EÚ/EHP. V prípade ak by v rámci skupiny malo dôjsť k prenosom do tretej krajiny, prevádzkovateľ pred uskutočnením takéhoto prenosu príjme primerané záruky v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

Pri tomto spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu, ani automatizovaného rozhodovaniu s právnym účinkom pre práva dotknutých osôb.

13.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, že niektoré z ustanovení VOP je (alebo sa v budúcnosti stane) neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť či vymáhateľnosť iných záväzkov ako celku s tým, že zmluvný vzťah bude vykladaný tak, ako by neobsahoval jednotlivé neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia, a v tomto zmysle budú vykladané a vymáhané i práva a povinnosti strán. Strany sa v takom prípade dohodnú na zmene textu neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia tak, aby bol čo najviac zachovaný zmysle úpravy práv a povinností strán.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. V takom prípade prevádzkovateľ oznámi nové znenie VOP na príslušnom webe a upozorní jestvujúcich užívateľov o zmene najmenej štrnásť (14) kalendárnych dní pred dňom ich účinnosti.

Užívateľ je povinný sa s novým znením VOP oboznámiť a pokiaľ do jedného (1) mesiaca odo dňa kedy bol o novom znení VOP upovedomený neoznámi prevádzkovateľovi, že so zmenou nesúhlasí, má sa za to, že užívateľ s novým znením VOP súhlasí. Nové znenie VOP bude účinné od dátumu uvedeného v samotnom znení novej verzie VOP.

V prípade, ak užívateľ v stanovenej lehote oznámi užívateľ prevádzkovateľovi svoj nesúhlas s novou verziou VOP, má právo dokončiť užívanie služieb v dojednanej lehote podľa starých VOP, pokiaľ s tým prevádzkovateľ vysloví súhlas, alebo od využívania potvrdenej objednávky služby odstúpiť.

Na účely VOP sa doručením druhej strane rozumie doručenie písomností poštovou prepravou, ako aj doručenie dokumentov elektronickou poštou na adresu strany uvedenú v registračnom formulári na webe a/ alebo v potvrdenej objednávke. Účinky doručenia písomností nastanú aj vtedy, ak si adresát písomnosti zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote alebo jej prevzatie odmietol. Dňom doručenia je deň, kedy sa zásielka vrátila ako neprevzatá v odbernej lehote odosielateľovi písomnosti alebo deň, kedy bola zásielka odmietnutá príjemcom písomnosti/dokumentu. V prípade elektronického doručovania sa zásielka považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

VOP predstavuje úplnú dohodu strán a nahradzuje akékoľvek doterajšie dohody, či už písomné alebo ústne.

Záväzkový vzťah strán sa bude riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Slovenskej republiky. V prípade sporu je na rozhodovanie príslušný slovenský súd podľa C,s,p.

Tieto Podmienky sú platné a účinné od  01.09. 2019.

Prevádzkovateľ

IPEC (l), spol. s r.o.

Nenašiel si, čo si hľadal ?

Vyplň kontaktný formulár, do 48 hod sa ti ozveme s ponukou na mieru.